Årsmøde 2017

Tilmelding via Facebook

Psykotraumatologi RITS®

RITS® är en förkortning för Rekonstruktion och Integration av Traumatisk Stress

RITS® är en metod till psykologisk stress- och krisberabetning

RITS® är utarbetat av psykolog och psykiatriker med.dr. Are Holen från Norge

RITS® är ett registrerat varumärkeRITS® – Rekonstruktion och Integration av Traumatisk Stress är ett exempel på en specifik metod till psykologisk stress- och krisbearbetning.

Metoden användes huvudsakligen till kamratstöd/ kollegastöd – alltså en interventionsform till professionella personer och grupper. RITS® är emellertid utvecklat till användning till användning både med och utan terapeutisk avsikt och den kan samtidigt användas som metod till psykoterapi, i så fall uteslutande för professionella behandlare.

Grundprinciperna i RITS® är lika, oavsett om metoden användes för enskilda personer eller till grupper, men strukturen i de två interventionsmodellerna är det skillnad på. Till enskilda personer arbetas det med en grundlig rekonstruktion av traumat, och bakomliggande emotionella teman tydliggörs och medvetandegörs. Det medvetande materialet intrigeras därefter i personens självförståelse, så att de upplevda händelserna och personens reaktioner får en ny mening. I gruppsammanhang arbetas det med teman från händelsen, som hela gruppen kan relatera till. Enskilda personers upplevelser görs till nya teman, som gruppen förhåller sig till med hänsyn till att stödja de enskilda gruppmedlemmarna och den samlade gruppen. Gruppinterventionen arbetar inte med samma emotionella djup som i de individuella samtalen, men användes till interventionsformer såsom psykologisk defusing och debriefing. 


I ovanstående är RITS® använt utan terapeutisk avsikt. Det är alltså samtal om korttidsintervention som har till syfte att bearbeta konkreta element från den aktuella händelsen, därför kan interventionerna utföras av icke professionella med en certifierad utbildning i RITS® och en förståelse för metodens begränsning. Professionella behandlare kan efter behov fortsätta interventionen i en terapeutisk relation med bättre möjligheter för bearbetning av svårtillgängligt och komplicerade reaktioner. Har behandlaren själv utbildning i RITS®, kan klienten uppleva ett större sammanhang mellan den tidiga interventionen och den efterföljande psykoterapin. Utbildning till

Psykotraumatolog RITS®


Det norska företagen SOSCON Institut för Krishantering och högskolan i Hedmark erbjuder den registrerade RITS utbildningen i Norge och Sverige.


Utbildningen tas i åtta steg, och varje steg är mellan 2-5 dagar. Det utförs en serie av muntliga och skriftliga examen i undervisningen.

Utbildningen är godkänd som vidareutbildning med 60 ECTS poäng motsvarande 1 års och kan således från bachelornivå ingå som en del av en relevant mastergrad.

SOSCON

Institutt for Krisehåndtering


Läs mer på hemsidan


www.soscon.com

Center for Beredskabspsykologi ApS


I Danmark utbildar

Center for Beredskabspsykologi ApS

de först fyra stegen av utbildningen.  

Läs mer på hemsidan


www.beredskabspsykologi.dk

© 2016 Skandinavisk forening for Psykotraumatologer RITS - Kontakt webmaster