Årsmøde 2017

Tilmelding via Facebook

Psykotraumatologi RITS®

RITS® er en forkortelse for Rekonstruksjon og Integrasjon av Traumatisk Stress

RITS® er en metode til psykologisk stress- og krisebearbeiding

RITS® er utarbeidet av psykolog og psykiater dr.med. Are Holen fra Norge

RITS® er et registrert varemerke

Utdannelsen til


Psykotraumatolog RITS®

Det norske firma SOSCON - Institutt for Krisehåndtering og Høgskolen i Hedmark tilbyer den registrerte RITS®-utdannelsen i Norge og Sverige.


Utdannelsen tas i 8 trinn, og hvert trinn er på 2 - 5 dager. Det blir foretatt en rekke muntlige og skriftlige eksamener under veis.

Utdannelsen er godkjent som etterutdannelse med 60 ECTS-poeng svarende til 1 års studier og kan således fra bachelornivå inngå som en del av en relevant mastergrad.

SOSCON

Institutt for Krisehåndtering


Les mer på hjemmesiden


www.soscon.com

Center for Beredskabspsykologi ApS


I Danmark utdanner

Center for Beredskabspsykologi ApS

de første 4 trinn af utdannelsen


Les mer på hjemmesiden


www.beredskabspsykologi.dk


RITS® – Rekonstruksjon og Integrasjon av Traumatisk Stress er et eksempel på en spesifikk metode til psykologisk stress- og krisebearbeiding. Metoden anvendes hovedsakelig til kollegastøtte – altså som intervensjonsform til profesjonelle personer og grupper. RITS® er imidlertid utviklet til anvendelse både med og uten terapeutisk tilsiktelse og den kan samtidig benyttes som metode til psykoterapi, i så fall utelukkende for profesjonelle behandlere. 

Grunnprinsippene i RITS® er like, uansett om metoden anvendes til enkeltpersoner eller grupper, men strukturen i de to intervensjonstypene er forskjellig. Til enkeltpersoner arbeides det med en grundig rekonstruksjon av traumet, og de dypereliggende emosjonelle temaer avdekkes og bevisstgjøres. Det bevisstgjorte materiale integreres deretter i personens selvforståelse, så de opplevde hendelser og personens reaksjoner får ny mening. I gruppesammenheng arbeides det med temaer fra hendelsen, som hele gruppen kan relatere til. Enkeltpersoners opplevelser gjøres til nye temaer, som gruppen forholder seg til med henblikk på å støtte de enkelte gruppemedlemmer og den samlede gruppe. Gruppeintervensjonen arbeider ikke med samme emosjonelle dybde som i den individuelle samtalen, men anvendes til de intervensjonsformer, som psykologisk defjusing og debrifing. 


I ovenstående er RITS® anvendt uten terapeutisk hensikt. Det er altså snakk om korttidsintervensjon som har til formål å bearbeide konkrete elementer fra den aktuelle hendelsen, derfor kan intervensjoner utføres av ”lekfolk” med en sertifisert utdannelse i RITS® og en forståelse for metodens begrensning. Profesjonelle behandlere kan etter behov fortsette intervensjonen i en terapeutisk relasjon med bedre muligheter for bearbeidning av vanskelig tilgjengelig materiale og kompliserte reaksjoner. Har behandleren selv utdannelse i RITS®, kan klienten oppleve en enda større sammenheng mellom den tidlige intervensjon og den etterfølgende psykoterapi.© 2016 Skandinavisk forening for Psykotraumatologer RITS - Kontakt webmaster