Årsmøde 2017

Tilmelding via Facebook

Psykotraumatologi RITS®

RITS® er en forkortelse for Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress

RITS® er en metode til psykologisk stress- og krisebearbejdning

RITS® er udarbejdet af psykolog og psykiater dr.med. Are Holen fra Norge

RITS® er et registreret varemærke

Uddannelsen til


Psykotraumatolog RITS®

Det norske firma SOSCON - Institutt for Krisehåndtering og Høgskolen i Hedmark udbyder den registrerede RITS®-uddannelse i Norge og Sverige.


Uddannelsen tages i 8 trin, og hvert trin er på 2 - 5 dage. Desuden skal bestås en række mundtlige og skriftlige eksamener undervejs.

Uddannelsen er godkendt som efteruddannelse med 60 ECTS-point svarende til 1 års studier og kan således fra bachelorniveau indgå i en relevant mastergrad.

SOSCON

Institutt for Krisehåndtering


Læs mere på hjemmesiden


www.soscon.com

Center for Beredskabspsykologi ApS


I Danmark udbyder

Center for Beredskabspsykologi ApS

de første 4 trin af uddannelsen


Læs mere på hjemmesiden


www.beredskabspsykologi.dk


RITS® – Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress er et eksempel på en specifik metode til psykologisk stress- og krisebearbejdning. Metoden anvendes hovedsageligt til kollegastøtte – altså som interventionsform til professionelle personer og grupper. RITS® er imidlertid udviklet til anvendelse både med og uden terapeutisk sigte, og den kan således også bruges som metode til psykoterapi – i så fald udelukkende for professionelle behandlere. 

Grundprincipperne i RITS® er ens, uanset om metoden anvendes til enkeltpersoner eller grupper, men strukturen i de to interventionstyper er forskellig. Til enkeltpersoner arbejdes der med en meget grundig rekonstruktion af traumet, og de dybereliggende emotionelle temaer afdækkes og bevidstgøres. Det bevidstgjorte materiale integreres derefter i personens selvforståelse, så den oplevede hændelse og personens reaktioner herpå får tilført ny mening. I gruppesammenhænge arbejdes der med temaer fra hændelsen, som hele gruppen kan relatere til. Enkeltpersoners oplevelser gøres til nye temaer, som gruppen forholder sig til med henblik på at støtte de enkelte gruppemedlemmer og den samlede gruppe. Gruppeinterventionen arbejder ikke med samme emotionelle dybde som den individuelle samtale, men anvendes til de interventionsformer, der også kendes som psykologisk defusing og debriefing. 


I ovenstående er RITS® anvendt uden terapeutisk sigte. Der er altså tale om korttidsintervention, der har til formål at bearbejde konkrete elementer fra den aktuelle hændelse. Sådanne interventioner kan foretages af ”lægfolk” med en certificeret uddannelse i RITS® og en forståelse for metodens begrænsning. Professionelle behandlere kan efter behov fortsætte interventionen i en terapeutisk relation med bedre muligheder for bearbejdning af vanskeligt tilgængeligt materiale og komplicerede reaktioner. Har behandleren selv uddannelse i RITS®, kan klienten ventes at opleve en endnu større sammenhæng mellem den tidlige intervention og den efterfølgende psykoterapi. 


© 2016 Skandinavisk forening for Psykotraumatologer RITS - Kontakt webmaster